Infrastruktura

Infrastruktura przechowywania danych wdrożona w ramach projektu będzie składała się z części gospodarczej i naukowej, a wytworzone usługi zapewnią dostęp do zasobów użytkownikom różnych klas od studentów, przez grupy badawcze, po klientów komercyjnych.

Obecna polska infrastruktura przechowywania danych jest w przeważającej części infrastrukturą ogólnego przeznaczenia, używaną do klasycznych zastosowań składowania i archiwizacji danych. Wraz z rozwojem technologii informatycznych coraz częściej stosowane jest przetwarzanie danych w nowych modelach przetwarzania, takich jak Big Data, uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja, przetwarzanie strumieni i wielu równoległych źródeł danych czy uruchamianie aplikacji Data Science.
Te nowe modele uzupełniają ofertę centrów superkomputerowych, ale wymagają innego podejścia do zarządzania danymi i dostępu do nich. Dotychczas w Polsce nie była dostępne tego typu usługi przechowywania danych o pojemności rzędu kilkuset PB, które byłyby dostępne zarówno dla naukowców jak i przedsiębiorców i mogły stanowić platformę współpracy. Infrastruktura KMD stymuluje wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki oraz jakość nauki na kilku poziomach:

I. Udostępnienie zaufanych, specjalizowanych usług przechowywania danych dla polskich przedsiębiorców. Wytworzenie innowacyjnych produktów i usług, wymaga odpowiedniego zaplecza B+R (specjalizowanej infrastruktury i wysoko wykwalifikowanej kadry), którym przedsiębiorstwa, nie zawsze dysponują. W takiej sytuacji współpraca z jednostkami naukowymi i skorzystanie z udostępnionej infrastruktury o wysokiej pojemności i wsparcia ośrodków naukowych stanowi korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorstw planujących opracowanie nowych lub ulepszonych produktów/usług.

II. Udostępnienie jednostkom naukowym nowych usług przechowywania, zabezpieczania i przetwarzania danych pozwoli na zastosowanie nowych technik przetwarzania dużych wolumenów danych i uczenia maszynowego w nowych dziedzinach badań naukowych, które mogą przełożyć się na wymierne korzyści dla gospodarki. Polskie centra superkomputerowe udostępniają obecnie zasoby dla kilkuset tematów badawczych z kilkudziesięciu polskich jednostek naukowych. Znaczące zwiększenie wydajności i pojemności systemów przechowywania danych pozwoli na zastosowanie nowego podejścia do rozpatrywanych problemów, co przełoży się na zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiej nauki i gospodarki.

III. Dostęp do usług przechowywania, zabezpieczania i przetwarzania danych opartych o nowoczesną i wydajną infrastrukturę naukową pozwoli polskim jednostkom naukowym i przedsiębiorcom na wzmocnienie współpracy międzynarodowej i udział w projektach krajowych i europejskich. Udział w projektach badawczych pobudza wymianę informacji z ośrodkami naukowymi, zwiększa potencjał innowacyjny i podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw.

IV. Ponadto udostępnienie zaufanej infrastruktury przechowywania i zabezpieczania danych oraz usług dostępowych na rzecz jednostek badawczych i przedsiębiorstw może w znaczący sposób przyczynić się do rozszerzenia zakresu badań i zastosowania nowoczesnych technik przetwarzania danych opartych o uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności oraz znaczące skrócenie czasu pozyskania wyników naukowych czy wprowadzania produktu na rynek (ang. time to market).

Udostępnienie infrastruktury przechowywania i zabezpieczania danych KMD w znaczący sposób zwiększy potencjał naukowo-badawczy polskiej nauki. Duża przestrzeń składowania danych, wsparcie dla usług w modelu BigData, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego oraz wydajne systemy przetwarzania danych pozwolą na udział w światowej klasy badaniach naukowych oraz pozwolą na wykorzystanie infrastruktury na rzecz prac badawczo-rozwojowych prowadzonych we współpracy z jednostkami naukowymi przez przedsiębiorstwa przyczyniając się do transferu wiedzy i technologii oraz efektu synergii.